مهره فیروزه (35)

مهره صدفی شکل، مرواریدی (39)

مروارید گلس یا سنگ ترک دار (46)

مروارید پرورشی (1)

مروارید آبرنگی سایز6 (11)

مروارید آبرنگی سایز10 (1)

مروارید آبرنگی سایز 8 (97)

کریستال ، مهره وگل پلاستیکی (136)

سایر مروارید سنگی (45)

چشم ببر ، چشم گربه ، چشم شاهین (9)

اونیکس (7)

انواع حدید (31)